slakt

Varför jag tycker köttkonsumtion är en riktigt dålig idé

Jag förstår om jag kan provocera vissa med det här inlägget men det här gör mig verkligen förbannad och det här är min blogg (alla kommentarer är välkomna nedan!) Även om den här lärdomen är glasklar för mig idag så var den inte det för bara tre år sedan. Det var som ett led att läka min läckande tarm som jag gav upp kött. Och jag kommer aldrig börja äta det igen, av tre huvudskäl;

1. Kött är dåligt för min hälsa. Fläsk och rött kött är extremt inflammatoriskt. Processat kött, såsom korv, hamburgare, köttbullar och salami är också väldigt inflammatoriskt. Eftersom vår köttkonsumtion är så hög så behandlas djuren med en hel del antibiotika för att överleva tillräckligt länge för att kunna ge oss det kött vi vill ha. Hur vi tillagar köttet, genom att steka, koka, grilla osv, skapar också inflammation vilket har kopplats till många kroniska sjukdomar och förstås även tjocktarmscancer. All den stress de här djuren genomlider under sina liv stannar dessutom kvar i köttet och hamnar i våra kroppar när vi äter det. Och ja, du kan lätt få i dig alla proteiner du behöver genom att äta en väl varierad växtbaserad diet.

2. Kött är dåligt för naturen. Köttindustrin står för 51% av alla föroreningar i världen! Djuren själva producerar extrema mängder metan gas vilket bidrar till växthuseffekten. Vi skövlar våra skogar för att ha plats för djuren och för att odla den föda som de behöver för att växa så att vi kan äta dem och samtidigt förlorar vi möjligheten till en kompensation som skogen hade kunnat ge för den förorening som industrin bidrar till genom bland annat sina transporter. Och djuren äter mycket mer sojaprodukter än vad människan själv någonsin skulle kunna konsumera så om du hört att det är sojaodlingar för människor som skövlar skogar så är det fel.

3. Köttindustrin är dålig för djuren. Ja, det kanske är ganska självklart men det är på det här området jag verkligen blir förbannad. Vi vet att djur har tankar och känslor, vi vet att de är intelligenta och att de tar hand om varandra. Men vi binder ändå ner grisarna så att deras leder går av, vi torterar våra kor så att de ska röra sig när benen gått av på väg till slakthuset, vi suger upp levande kycklingar i enorma vakuumsugare för att transporten av dem ska vara mer effektiv. Det är ju helt sjukt! Jag tror att det var Paul McCarthney som sa att om slakthus hade glasväggar så skulle ingen äta kött och jag tror verkligen att det är sant. I vissa länder är djurhållningen bättre än i andra men jag tror att när vetenskapen verkligen kommer ifatt och vi förstår hur intelligenta djur verkligen är så kommer våra barn inte att vara stolta över det som vi är delaktiga i idag.

Jag vet att det här blev ett mycket mer rädslofyllt blogginlägg än vanligt men jag behöver få ur mig min ilska och det här är verkligen något som jag känner passionerat för.

Om du verkligen älskar kött och vill fortsätta äta det, säkerställ att du vet varifrån det kommer, att det är ekologiskt och närodlat och håll konsumtionen nere till en eller ett par dagar i veckan, av alla anledningar ovan. Jag skulle mycket hellre äta ett lamm som jag tagit hand om, respekterat och som jag vet har haft det bra än att äta något från en big pack på en stormarknad.

Kolla gärna in Berättelsen om köttet.

I know that I might be pissing people off by this statement but I'm really pissed and this is my blog (feel free to comment below!).

Even though this lesson is so crystal clear for me today it wasn't at all three years ago. It was in my quest to heal my leaky gut that I also gave up meat. And I will never start eating it again for three main reasons;

1. Meat is bad for my health. Pork and red meat are extremely inflammatory. Processed meat, such as sausages, burgers, meat balls and salami are also highly inflammatory. Because of the magnitude of our meat consumption the animals are treated with a lot of antibiotics to stay alive for long enough to produce the meat we want to eat. The way we cook the meat, frying, boiling, barbecuing etc. are also creating inflammation which has been linked to many kinds of chronic diseases and of course colon cancer. All the stress these animals go through during their lives also stays in the meat and ends up in our bodies. And, yes, you get all the protein you need from a well balanced plant based diet.

2. Meat is bad for the environment. The meat industry is causing 51% of all the pollution in the world! The animals themselves cause extreme levels of metan gas which is contributing to the green house effect. We devastate our forests to have room for the animals and to grow crops they need to grow so we can eat them and we lose the opportunity of the forests compensating for the pollution that comes from the industry itself, the transportation etc. And the animals actually eat a lot more soy than we humans could ever consume so if you've heard that vegetarians are devastating the forests that's not true.

3. The meat industry is bad for the animals. Duh! This is where I get really pissed off. We know that animals have thoughts and feelings, we know they are intelligent and that they care for each other. But we still keep the pigs tied down so their joints break, we torture our cows so they'll move when their legs are broken going to the slaughterhouse, we still suck live chicken up in giant vacuum machines to make transportation more efficient. That's insane! I think it was Paul McCarthney who said that if slaughterhouses had glass walls no one would eat meat and I agree. In some countries keeping of live stock is better than in others but I think that when science catches up with how intelligent animals really are our children will not be proud of what we're part of right now

I know this is a much more fearbased blog post than usual but I need to let my anger out and this is something I'm passionate about.

So, if you really love meat and want to keep eating it, make sure you know where it comes from, that it's organic and local and keep the consumption down to one or two days a week, for all the reasons above. I'd much rather eat a lamb that I watched growing up, that I got to care for and treat with respect than something in a big pack in a supermarket.

IMG_2025 With all my love, Helena