If there are no answers, you have to find your own

Det här citatet kommer ifrån en av mina största inspirationskällor just nu, Kris Carr. Våra resor har många beröringspunkter. Våren 2012 var min  hälsa inte alls i balans. Jag åt höga doser kortison, behandlades ett sår på min fot som vägrade läka (pyoderma gangrenosum var diagnosen), jag hade värk i mina leder och undersöktes för reumatism, jag led av en urinvägsinfektion sen 8 månader tillbaks som jag specialbehandlades för och min mentala hälsa var inge vidare, jag hade stark ångest med panik attacker och var överlag deprimerad.

Det gick inte en dag utan att jag hade någon form av sjukvårdskontakt och alla läkare var lika pessimistiska; det här är din lott i livet och prognosen ser inte vidare ljus ut. (Med ulcerös colit, celiaki, autoimmun hepatit, pyoderma gangrenosum, vaskulit och trombocytopeni förutsåg mina läkare att mina autoimmuna sjukdomar bara skulle förvärras och bli fler över åren.)

Jag frågade gång på gång vad grundorsaken var, varför jag bara blev sämre och vilka förebyggande åtgärder vi kunde ta för framtiden, allt jag fick var symptomlindring men inga svar. Det var då jag bestämde mig för att ta saken i egna händer. Jag gick till en funktionellt inriktad näringsfysiolog för att göra en helomvändning i min kost, jag började praktisera medicinsk yoga och jag påbörjade en djupgående själslig resa i att hitta mina egna svar.

Jag har inte för en sekund ångrat det beslutet och den resa som började där och som pågår fortfarande. För alltid tacksam att jag sedan dess är symptom- och kortisonfri. Svaret finns alltid inom dig själv.

This quote comes from one of my biggest sources of inspiration right now, Kris Carr. Our journeys are very similar in many ways.

On the spring of 2012 my health was a mess. I was on high levels of cortison, treating a wound of my foot that wouldn't heal (pyoderma gangrenosum was the diagnosis), I had bad aches in my joints and was under investigation for reumatism, I was suffering from an uninary infection since 8 months and was under special treatment for that and my mental state was not good, I had strong anxiety with some panic attacks and was overall depressed.

Not a day went by without some kind of contact with medical institutions and all doctors where equally pessimistic; this is your life and your prognosis for the future isn't very bright. (With ulcervative colitis, celiaki, autoimmune hepathitis, pyoderma gangrenosum, vasculitis and thrombocytopenia the doctors predicted my autoimmune disorders would only increase over the years.)

I kept on asking what the root cause was, why I was getting worse and what preventive measures we could take for the future, all I got was symtome treatment and no answers. That's when I decided to take things in my own hand. I went to a functional medicin practioner and a dietist to completely transform my diet, I started practicing medicinal yoga and I went on a deep soul search to find my own answers.

I've never ever regretted that decision and the journey that started there and then and that is still ongoing. Forever grateful that I'm since then symtom and cortison free. The answer always lies within you.

With all my love, Helena