If you're not scared a lot you're not growing very much

Jag tror att vi har två vägar vi kan välja i livet. Den ena är Kärlekens väg och den andra är rädslans. Jag ser det som en av mina livsuppgifter att varje dag välja Kärlek. Ibland faller jag för rädslan och det gör mig alltid förvirrad och splittrad. Jag är helt övertygad om att de problem vi ser i världen idag orsakas av alldeles för mycket rädsla i alldeles för många människor. Mer om det i en annan lektionn. Citatet ovan kommer från en av mina viktigaste lärare, Robin Sharma och det syftar på rädsla mer som en stretch, en utmaning, ett sätt att förflytta mig mer utanför min komfortzon.

Min erfarenhet är att när jag väljer att utmana mig själv, att sträcka mig utanför min komfortzon, det är där magin finns. Det är där jag växer som människa, både andligen och mentalt och det är där livets gåvor väntar mig.

Att starta den här bloggen till exempel, det skrämmer mig; Tänk om ingen vill läsa den? Tänk om  jag gör bort mig totalt? Tänk om jag helt enkelt inte kan skriva? Men sen samlar jag ihop mig, inser att jag inte är i fara på något sätt och att jag behöver gå dit mitt hjärta leder mig. Jag är rädd, så jag antar att jag växer och utvecklas!

Vad skulle det innebära för dig att sträcka dig utanför din komfortzon idag? Vart är du rädd för att gå även om ditt hjärta säger åt dig att det finns fantastiska lärdomar där?

I believe we have two paths we can follow in life. The one of Love and the one of fear. I make it my business to everyday chose Love. Sometimes I fall for fear and that always makes me very confused and shattered. I am totally convinced that the troubles of the world today are caused by a lot of fear in a lot of people. More on that in another lesson.

However, the qoute above comes from one of my great teachers, Robin Sharma, and it addresses fear more as a stretch, a challenge, a way to go out of my comfort zone.

What I've learnt is that it is in the moments when I chose to challenge myself, to stretch out of my comfort zone, that's where the magic happens. That's where I grow as a person, both spiritually and mentally and that's where the real gifts awaits me.

Starting this blog for example, it scares me; What if no one will read it? What if I make a fool out of myself? What if I'm just not good at writing? But then I collect myself, realize I'm not in mortal danger in any way and I gotta go where my heart tells me to go. So, I'm scared, so I guess I'm growing!

What would be a stretch for you today? Where are you scared to go although your heart tells you there is a great lesson you need to take?

With all my love, Helena