tecken

Tecken från universum

Det finns de som säger att när siffran 111 (vilket är numret i ordningen på det här inlägget) dyker upp så är det ett tecken från änglarna som säger att universum är i linje med ditt liv. Vi behöver vara medvetna om våra tankar och känslor i den stunden eftersom det vi tänker och känner kommer att manifesteras i våra liv. Så, vad tänker du på just nu? Är det en tanke eller känsla som är empowering, som hjälper dig att leva det liv du vill leva? Om inte, kanske det är dags att ändra den till något som stöttar dig.

Jag har alltid trott på tecken även om avsändaren av tecknet har förändrats under min livstid. När jag var liten älskade jag att vandra omkring i skogen och leta efter tecken, och jag valde alltid väg efter min intuition. Och jag hittade alltid min väg och små mirakler längs den.

Jag tror än idag, och troligtvis ännu tydligare än då, att universum kommunicerar med oss på olika sätt. Jag tror att fjädrar är tecken från änglarna som berättar att vi har deras stöd. Jag tror att ett mynt på gatan är ett tecken på god lycka. Men främst tror jag unviersum kommunicerar genom min intuition och min inre vägledning. När jag behöver ta stora beslut vet jag att det blir bäst om jag tystar ner bruset. Ibland ställer jag frågan högt och får någon form av tecken för vilken väg jag ska gå. Det faktiska tecknet kan vara vad som helst, det är vad min intuition säger mig om tecknet som är det viktiga för mig.

Känner du att du har en vägledning? En inre GPS? Om du inte utforskat det ännu, ställ din fråga eller be om vägledning, vad som händer kanske förvånar dig.

Some say that when the numbers 111 show up it's a message from the angels saying that the universe is aligned with our life. We also need to be aware of our thoughts and feelings at that very moment, because they will manifest in our lives.

So, what's on your mind right now? Is it a thought or feeling that is empowering to you, helping you to live the life you want to live? If not, you might want to change it to something that is supporting you.

I've always been a believer of signs. However, the origin of the message might have changed under my lifetime. When I was a kid I loved walking around in the woods looking for signs, taking the direction I felt I was urged to. Always finding my own ways and little miracles along the way. 

Still today, and maybe stronger than ever, I believe the universe is communicating with us in various ways. I believe that feathers are messages from the angels, telling me I'm supported. I believe finding a coin is a sign of good luck. But most of all I think it communicates through my intuition and my inner guidance system. Whenever I need to make a decision I know the best results always come when I quiet down. Sometimes I ask a question out load and I will get some sort of sign on what to do. The actual sign can be anything, it's what my intuition tells me about the sign that is most important to me. 

Do you feel you have a support system? An inner GPS? If you haven't explored it, just ask your question or for help, what happens might surprise you.  

With all my love,

Helena