syre

Kvaliteten på andetaget

Visste du att vi i Europa tog hälften så många andetag per minut för bara 80 år sedan jämfört med idag? Det säger något om det samhälle vi lever i, vår stressnivå och kvaliteten på vår andning. Många andas från bröstkorgen istället för från magen, vilket orsakar brist på koldioxid som i sin tur ökar pH nivån vilket hindrar att tillräckligt mycket syre når vårt blod och våra celler. Vi tar mellan 20 000 - 25 000 andetag per dag så kvaliteten på alla andetag ha stor inverkan på vår hälsa. Många som har astma kan till exempel bli av med sina besvär om de bara får hjälp att lära sig andas ordentligt. 

Att andas ordentligt innebär att vi andas in genom näsan och hela vägen ner i magen (dvs fyller hela lungorna med luft). Magen ska expandera när vi andas in och sjunka in när vi andas ut. Att andas genom näsan har flera hälsofördelar såsom att luften värms upp och fuktas innan den kommer ner i våra lungor och att andas ut genom näsan förhindrar även fukt och värme från att lämba kroppen. När vi andas genom näsan filtreras också många bakterier och partiklar i luften bort så att vi inte får ner dem i lungorna. Munnen hålls även fuktig vid näsandning vilket förhindrar karies i tänderna.

I varje andetag har vi en fantastisk möjlighet att minska stress och smärta, släppa spänningar och förebygga oro och rädsla. Det är verkligen ett kraftfullt verktyg som vi har tillgång till jämt och överallt (förutom när vi befinner oss under vatten utan dykutrustning). Det ger ett starkare hjärta, en lugnare hjärna, ökad ämnesomsättning, förbättrad sömn, mer energi och gör vår träning mer effektiv.

Att lära mig att andas ordentligt har verkligen förbättrat min hälsa på alla ovan nämnda sätt och framför allt är det ett verktyg för att komma tillbaka till här och nu och gå från stressad till avslappnad när jag vill. 

Ett sätt att ta reda på om du andas för ytligt och för ofta är att räkna sekunderna mellan en utandning och när din kropp ber om ett nytt andetag. Om den här naturliga pausen mellan andetagen är 20 sekunder eller mindre i vila så behöver du förmodligen öva din andningsteknik för att förbättra kvaliteten på ditt andetag.

Did you know that people in Europe took half as many breaths per minute eighty years ago compared to today. That says something about our society, the stress levels and how that affects the quality of our breathing.

Many people breath with their chest rather than with the belly, which creates a lack of carbon oxide, which increases the pH levels which in turn prevents enough oxygen in our blood and cells. We take about 20 000 - 25 000 breaths a day so the quality of each of these actually has a huge impact on our health. People with asthma often get rid of their problems when they learn how to breath properly.

Proper breathing is breathing through the nose and all the way down to the belly. The belly is supposed to expand when we breath in and contract when we breath out. Breathing through the nose has a lot of health benefits such as heating and humidifying the air before it gets to the airways and lungs and prevents heat and water from leaving the body when breathing out. It also filters the majority of bacteria and other particles in the air. The mouth also stays hydrated which prevents caries in the teeth. 

In every breath we have an amazing opportunity to reduce stress and pain, release tension and prevent fear and anxiety. It's an incredibly powerful tool that we have access to anywhere, anytime (except for when we're under water without scuba gear). It gives a stronger heart, a calmer brain, increased metabolism, better sleep, more energy and more effective exercise.

Learning how to breathe properly has really transformed my health in all the ways mentioned above and most of all it's one of the greatest tools I have to get back to the present moment and get from stressed to relaxed mode whenever I want.

With all my love,

Helena