sjukdom

Vad är hälsa?

Jag har funderar en del på det här med hälsa på sistone. Det här är vad jag kommit fram till.  Hälsa är inte frånvaro av sjukdom.

Hälsa är tålamod, ibland kan kroppen, själen och sinnet behöva tid.

Hälsa är balans.

Hälsa är inte en prestation!

Hälsa är välbefinnande.

Hälsa är att kunna leva livet såsom jag vill.

Hälsa är tillit.

Hälsa är en resa, inte en destination.

Hälsa är subjektiv, och individuell.

Hälsa är styrka.

Hälsa handlar inte om vikt.

Hälsa är inte konstant, den är i ständig rörelse.

Hälsa är omhändertagande.

Hälsa är inte rädsla utan kärlek. 

Hälsa är värme, och närhet och sanning 

Hälsa är att lyssna.

Vad är hälsa för dig?

   Med all min kärlek,

Helena

Vår livsstil håller på att ta livet av oss

Det finns en anledning till att fler och fler blir sjukare och sjukare. Att autoimmuniteten ökar, att allergier är en självklarhet för många, att forskarna har prognostiserat att varannan svensk kommer att få cancer under sin livstid år 2050 och att influensaperioderna blir längre och intensivare. Det är inte slumpen. Det är inte dålig karma. Anledningen är vår livsstil.  Ibland så blir jag förvånad över hur lite vi pratar om det här. Hur lite media rapporterar om det och hur lite energi vi verkar ägna åt att stoppa trenden. Samtidigt finns det massor av fakta, information och potentiella lösningar att finna. Jag skriver om en del av lösningarna jag hittat när det gäller glutenmjölkköttsockerrädsla och stressmeditation och sanningen bakom mitt eget läkande

Det oroar mig att inte fler reagerar fortare. Det oroar mig att vi dag efter dag gör val som sakta tar död på oss. Jag vill inte vara någon domedagsprofet och jag är fast övertygad om att vårt förhållningssätt i sig kan göra oss friskare eller sjukare, men jag har ändå ett behov av att höja min röst kring frågorna. 

Var VD i ditt eget liv. Läs på. Lär känna din egna kropp. Lita inte blint på det som står i media. Lite inte blint på det din läkare säger. Lyssna inåt. Ta inte alltid en tablett för att maskera din kropps signaler. Ät sånt som stärker din kropps försvar. Undvik sånt som bryter ner det. Finn vägar till återhämtning, till lugn och ro. Lita på din inte visdom. Lyssna på magkänslan. Ifrågasätt reklamen. Ta ansvar! 

 Med all min kärlek, Helena

En kronisk diagnos är ingen livstidsdom

Alla diagnoser jag har "fått" har varit kroniska sådana. Det har gjort att jag, förutom att kämpa med att bli bättre från det akuta tillstånd där de upptäckts, också behövd bearbeta en livstidsdom. Hur kommer den här sjukdomen att utvecklas över tid? Hur många skov kommer jag att få? Hur kommer den här domen att påverka min livskvalitet och mina möjligheter att uppfylla mina drömmar? Det har gjort sjukdomsperioderna så mycket jobbigare och svårare att hantera. Det har ofta känts överväldigande.  Idag har jag en annan syn på kroniska diagnoser. Vi kan läka, även från dessa. Och även om vi inte gör det så skulle jag hellre benämna det som går i skov som återkommande. Kanske kommer sjukdomen tillbaka efter att den har läkt, kanske gör den inte det alls. Men alldeles oavsett så tycker jag att det är fel att så många människor idag går omkring med domen av en kronisk sjukdom trots att de är hälsosamma och symtomfria idag. 

Jag har läst forskning som visar att det finns många fall, inom samtliga kroniska diagnoser vi känner till idag, där människor blivit både läkta och botade, trots att det ansågs medicinskt omöjligt. Det finns alltid hopp. Och jag tror att hoppet är det viktigaste av allt, särskilt för dem som är sjuka.

Frågar du mina läkare så har jag sex autoimmuna, kroniska diagnoser. Frågar du mig så är jag frisk.

   Med all min kärlek,

Helena

I don't mind when people say I'm out of my mind, that just means I'm following my heart

Jag minns inte var jag först hörde det uttrycket men jag älskar det. Vi är så fullständigt upptagna med att passa in, att inte sticka ut, att vara som alla andra, särskilt i "Jante-lags-Sverige". Jag tycker det är synd. Jag tror att vi skulle få se så otroligt mycket mer kreativitet, kärlek och lösningar i vårt samhälle om vi bara vågade lite mer. Vågade mer. Riskade mer. Satsade mer. Det spelar ingen roll om vi inte lyckas. Det viktiga är att vi försöker. Jag har förmånen att ha kunnat välja att omge mig med människor som hejjar på mig, som tror på mig och som accepterar mig som jag är. Jag har ofta alla möjliga idéer på gång och vill mycket med mitt liv. Jag startar saker som jag inte avslutar, jag drar igång projekt som jag sedan tappar lusten för, jag väljer att gå på känsla oftare än jag går på logik. Det gör mitt liv roligt, spännande och utmanande. Jag har många människor omkring mig som inspirerar mig att riska mer.

Kanske beror det också på de långa sjukdomsperioderna jag har haft i mitt liv, att jag inte tar något för givet, att jag ibland inte haft samma ork eller energi eller möjlighet som jag har nu när jag är frisk. Det spelar mindre och mindre roll för mig vad folk ska tycka och jag är inte längre rädd för att berätta om mina idéer och drömmar för mitt liv. Jag vet också att de kan ändras, många gånger om, och det är okej.

Det finns få saker som gör mig så glad som att se människor våga, oavsett om de lyckas eller misslyckas så tror jag att det är en seger. Vi ångrar nog bara det vi inte gjorde. Det är så många som ligger på sin dödsbädd och säger det att jag nästan måste tro att det är sant. Jag tror det är Robin Sharma som brukar säga att om inte människor skrattar åt dina drömmar så är de inte stora nog. Kör på det. Satsa. Våga. Följ ditt hjärta och lita på att universum has got your back.  

Med all min kärlek,

Helena

Om autoimmunitet

Det var inte förrän jag hade tre eller fyra olika diagnoser som min läkare först nämnde termen autoimmunitet för mig. Som jag minns det kom det mitt i en mening, typ; Eftersom du är autoimmun så är det inte otroligt att flera diagnoser kommer att komma med åren. Eftersom jag inte kände till begreppet hade jag inte förstått att det fanns en koppling mellan mina olika diagnoser. Och det var först ytterligare ett par år senare som jag förstod att länken autoimmunitet som fanns mellan mina diagnoser faktiskt var en stor fördel i mitt läkande. Autoimmuna sjukdomar ökar snabbt, främst i västvärlden, och läkemedelsföretagen är inte sena på att ta fram starkare och starkare immunnedsättande mediciner varje år. Vanliga autoimmuna diagnoser är reumatism, lupus, MS, sköldkörtelproblematik, inflammatoriska tarmsjukdomar, psoriasis, celiaki och över 70 andra. Autoimmuna sjukdomar har en central biokemisk process gemensam; en immunologisk respons som kallas systemisk inflammation vilken resulterar i att kroppen attackerar sina egna celler.

Vi känner alla till att vårt immunsystem är kroppens försvar för att motverka sjukdom men vid autoimmunitet blir immunförsvaret förvirrat. Din kropp försvarar sig mot något; ett virus, ett giftämne, en allergen, mat du ätit eller till och med stress när immunförsvaret omdirigerar och börjar attackera den egna kroppen istället. I mitt fall började det i tarmen för att sedan förflytta sig till levern, huden och blodet.

Immunförsvarets förvirring kommer från något som kallas molekylär härmning. Även om vi inte alltid vet varför det uppstår från början så vet vi att det i princip inte sker i områden som saknar rinnande vatten, toaletter eller sterila miljöer. Det är också mycket ovanligt hos personer som växer upp på en bondgård eller liknande, där de utsätts för smuts, insekter och infektioner eftersom det tränar ditt immunförsvar i att förstå vad som är "du" och vad som är främmande.

Det dyker ständigt upp ny forskning kring funktionella behandlingsmetoder för autoimmunitet och systematisk inflammation och jag blir både arg och ledsen när jag tänker på att det i snitt tar 17 år från att forskningen kommer ut tills skolmedicinen tar till sig den. Under tiden behandlas så många människor med aggressiva steroider, kortison och immunnedsättande medicin med allvarliga biverkningar när de skulle kunna bli friska genom att bara ändra sin livsstil.

Jag har läkt med en kombination av de båda. Först med skolmedicin för att lugna ner akutläget och sedan med en mer holistisk approach och genom att förändra min livsstil. Fortsätt följa mig här så får du all info om hur jag gick tillväga.

It wasn't until I had three or four different diagnosis that my doctor first mentioned the term autoimmunity. As I remember it, it was offered in the middle of a conversation like: Well, since you're autoimmune it's not unlikely that other diseases might show up as well. Since I wasn't really familiar with the term I had never understood the link between my different diagnosis. But it wasn't until a couple of years later I understood that the link was actually a huge benefit in my healing.

Autoimmune diseases are increasing fast, mostly in the developed world and the medical industry are keeping up with producing stronger and stronger immuno suppressants every year. Common autoimmune diseases include rheumatoid arthritis, lupus, multiple sclerosis, thyroid disease, inflammatory bowel disease, psoriasis, celiac disease and more than seventy more. Autoimmune conditions are connected by one central biochemical process: a runaway immune response also known as systemic inflammation that results in your body attacking its own tissues.

As we all know our immune system is usually the body's rescue squad for fighting disease but when it comes to autoimmunity the immune system gets confused. Your body is fighting something; a virus, a toxin, an allergen or food or even a stress response when the immune system redirects and starts to attack your own body. In my case it started in the gut, then moved on to the liver, the skin and the blood. 

The immune system confusion results from something called molecular mimicry. Even though we don't always know why this occurs in the first place we know it's practically non existing in places where there's no running water, flushing toilets and no sterile environments. It's also much less common in people growing up on a farm or the like, whereas you're exposed to dirt, bugs and infections because it trains your immune system to recognize what is "you" and what is foreign.

There is so much research coming out now around functional treatments for autoimmunity and the systemic inflammation and I get both angry and sad thinking about the usual gap of 17 years from when the research start getting out there until the conventional medicin catches up. In the meantime so many people are treated with aggressive steroids and immuno suppressants with serious side effects when they could get well by just adjusting their lifestyle. 

I have healed with a combination of the two. First conventional medicine to calm the acute state and then by taking a more holistic approach and changing my lifestyle. Keep following my story to get all the info on how I did that.

With all my love,

Helena

 

Hälsa är inte frånvaro av sjukdom

Den här har verkligen varit en game changer för mig. Jag lever fortfarande med sex autoimmuna diagnoser men jag ser mig själv som mer full av hälsa än jag någonsin varit. Jag känner mig hälsosammare än före min första diagnos. För mig är hälsa summan av dina val varje dag. Vi har alltid friheten att välja om vi ska göra ett hälsosamt val eller inte. Det var någon som sa att vi alltid har valet att konsultera Dr Luft, Dr Sol, Dr Vatten, Dr Näring, Dr Träning och Dr Återhämtning, de finns alltid där för att hjälpa oss till en bättre hälsa. Och, som jag skrivit om förut, hälsa är ju inte bara fysisk hälsa, det är lika mycket sinne och själ. Om det finns en obalans i någon av de tre kan ohälsa visa sig i någon annan av dem.

Balans och Kärlek är nyckeln, oavsett hur många diagnoser du har och kom alltid ihåg, en diagnos är inte en prognos för ditt liv.

This one is profound for me. Still living with six autoimmune diagnosis I consider myself being healthier than I've ever been. I feel healthier than before my first diagnosis. I think your health is the sum of your choices every day.

We are always free to choose whether we're going to make a healthy decision or not. As someone put it we can always consult Dr Air, Dr Sun, Dr Water, Dr Nutrition, Dr Exercise and Dr Rest, they're always there to help us towards a better health. And, as I've said before, health isn't just about physical health, it's just as much linked to our mind and our soul. If there is an imbalance in either one of the three, the unhealthy expression might show in any of the three.

Balance and Love is key, no matter how many diagnosis you might have, and always remember, a diagnosis is not a prognosis for your future.

With all my love, Helena