resurs

Hur jag spenderar mina dagar är hur jag spenderar mitt liv

Reflekterar du ibland över hur du spenderar din i förhållande till vad som faktiskt är viktigt för dig? Om du inte gjort det kan jag verkligen rekommendera att göra det. Jag brukar göra en tidsinventering för att säkerställa att jag prioriterar min tid i enlighet med mina värderingar, drömmar och ambitioner. Jag gör en uppskattning av en vanlig vecka (inte för att jag har så många "vanliga" veckor i mitt liv just nu, men en uppskattning ger i alla fall en ungefärlig bild). Hur mycket tid lägger jag på arbete, sömn, träning, förbereda och äta mat, resor, hemarbete, meditation, titta på TV, umgås med vänner och familj osv. På samma sida så prioriterar jag vad som är viktigast i mitt liv, för min hälsa och för mig för att säkerställa att jag är på den väg jag vill vara, att jag spenderar min tid på det som faktiskt betyder något. Sen gör jag en jämförelse för att se om listorna är i något sånär i linje med varann eller inte alls.

I perioder av mitt liv har det här verkligen varit en ögonöppnare. När jag ser att jag spenderar all min tid på jobb, transporter och sömn och mina prioriteringar är hälsa, relationer och personlig utveckling, då vet jag att jag behöver göra en förändring.

Vi har alla exakt lika mycket tid. 24 timmar på ett dygn, 7 dagar på en vecka. Det är ingen som får varken mer eller mindre. Men hur vi väljer att spendera den är vårt egna val.  Om vi har valt att göra karriär har vi också valt att lägga en hel del tid på arbete. Om vi har valt att skaffa barn så kommer det förstås att ta en stor del av vår tid. Om vi har valt att bo i hus så kan det ta mer av vår tid än ett boende i en lägenhet skulle göra. Allt handlar om val.

Spenderar du din tid i förhållande till dina värderingar? Om inte, gör en förändring. Du har mycket mer makt över ditt liv än du kanske tror!

Do you ever reflect on what you're spending your time on versus what is most important to you? If you haven't, I can highly recommend it.

I like to do a time inventory to make sure that I prioritize my time according to my values, dreams and aspirations. What I do is that I make an estimate of an average week (not that I have very many average weeks anymore, but the estimation is still an indication). How much time do I spend at work, sleeping, exercise, preparing and eating food, travel, do housework, meditate, watch TV, hang out with friends and family etc. On the same page I prioritize what is most important in my life, for my health and for me to make sure I'm on the path I want to be, spending my time on what is actually important. Then I cross-check whether they are sort of in line or not at all.

In times of my life this has really been an eye opener for me. Whenever I see that I'm spending all my time on working, travelling and sleeping and my priorities are health, relationships and personal development I know I need to make a change. 

We all have exactly the same amount of time. 24 hours to a day, 7 days to a week. No one gets anything else. But how we choose to spend it is our choice. If we want to make a corporate career, we've chosen to spend a lot of time working. If we've chosen to have children, that is going to take a huge chunk of our time. If we've chosen to live in a house, this might take more of your time than if you lived in an apartment. It's all about choices. 

So, are you spending your time according to your values? If not, make a change. You have a lot more power than you might think! 

 

With all my love,

Helena