livskvalitet

Meditation har enorma hälsofördelar

Ju mer jag lär mig om meditation desto mer förstår jag hur livsomvälvande det är. Att ha en andlig rutin har visat sig ha en stor inverkan på människor som mirakulöst återhämtar sig från cancer. Jag läste en studie en som visade att personer som aldrig tidigare mediterat faktiskt "stängde av" sina cancer gener efter bara sex veckors kort daglig meditation. (Jag rekommenderar verkligen att kolla upp Radical remission av Dr Kelly Turner - så inspirerande!) Andra studier visar att när en god natts sömn kan sänka din kortisolnivå med 10% så kan 20 minuters meditation sänka den med 30-40%.

Tänk vad meditation kan göra för dig!

När människor mediterar tillsammans uppnås dessutom något som kallas The Maharishi effect, det kan påverka hela samhällen. Det finns många olika studier som visar att den övergripande stressnivån i samhället sjunker med konsekvenser som färre brott, mindre våld i hemmet, lägre blodtryck och bättre livskvalitet, och det är på personer som inte ens själva deltar i meditationen.

Nyckeln till meditationens positiva effekter är att du lugnar ner dig när du mediterar, du djupandas, hjärtslagen lugnar ner sig och du säger emotionellt till dig själv Jag är trygg, jag är i kontakt, jag är i harmoni. När du känner dig så börjar din hjärna producera immunförstärkande ämnen såsom seratonin, relaxin, oxytocin, dopamin och endorfiner vilka alla ökar antalet vita blodkroppar.

Det finns många fördomar kring meditation; att det bara är för andliga nördar, att det är skitsvårt, att det är lätt att "misslyckas" i meditation, att det tar tid, att du måste sitta på ett kallt golv i skräddarställning tills dina fötter somnar etc, etc, etc. Jag vill verkligen försöka förändra den inställningen till meditation.

Min dagliga meditation är djupa andetag genom min vänstra näsborre precis innan jag ska sova vilket är en riktigt effektiv avslappningsövning som jag använt de senaste fyra-fem åren. Men jag mediterar också på bussen, på flyget, vid kaffemaskinen på jobbet, på toa, på retreat, när jag cleansar och i min underbara mediationsgrupp. Jag håller just nu på med en 40-dagars meditationsutmaning som jag bara älskar så mer om det i en annan lektion. (Not: I överstättningen till svenska var det ett tag sen jag avslutade 40-dagarsmeditationen, men den var verkligen fantastisk och den har definitivt gett mig mersmak till mycket mer daglig meditation.)

Har du en meditationsrutin? Vilken är din favorit? Har du fördomar kring meditation? Om så, vilka är de?

The more I learn about meditation the more I understand how truly life changing it is.

Just having a spiritual practice has proved to have great influence on radical cancer remission patients and a study showed that a group of people who had never meditated before that did brief daily meditations for six weeks actually turned off their cancer genes. (Read Radical remission by Dr. Kelly Turner) Other studies show that while a good nights sleep can lower your cortisol levels of 10%, intense meditation for twenty minutes can lower them by 30-40%.

Just imagine what meditation could do for you!

The Maharishi effect is that when people meditate together it not only affects their own stress levels it also affects the whole society. There's lots of different studies showing that societal stress levels goes down with consequences such as lower crime rates, less domestic viloence, blood pressure going down and better life quality. All these effects on people not being part of the actual meditation.

The key to the many health benefits of meditating is that when you do any kind of meditation you calm down, you're breathing deeply, your heart rate goes down and you're emotionally telling your brain receptors that I am safe, I am connected, I am at peace. When you feel that way your brain start producing the immune boosting drugs seratonin, relaxin, oxytocin, dopamin and endorphins which are proved to increase your white blood cells.

There are lots of prejudice around meditation; that it's only for the really spiritually enlighted people, it's really difficult, it's easy to "fail" in your meditation practice, it's time consuming, you have to sit on a cold floor with your legs crossed etc, etc, etc. I will do my very best to change those stand points.

My daily meditation practice is deep breaths through my left nostril before I go to sleep and this is a very powerful calming down method I've been using over the last four-five years. But I also meditate on the bus, on the airplane, by the coffee machine, in the toilet at work, at retreats, during cleanses and in my wonderful meditation group. I'm currently doing a 40-day meditation training that I just love so more on that specific one in another lesson.

Do you have a meditation practice? What is your favorite? If you have prejudice about meditation, what are those?

IMG_3656 With all my love, Helena