light

Be the light you want to see in the world

Vi är så mycket mäktigare än många av oss tror oss vara och vi har definitivt makten över våra egna liv, våra egna tankar, känslor och hur vi väljer att se på den här världen. Och vi har samtidigt en oändlig påverkan på världen runt omkring oss. Att låtsas vara mindre än du är, att tro att du inte spelar någon roll, hjälper ingen. Du spelar roll. Du har makten. Vad vill du göra med ditt liv? Jag har ibland tänkt att jag behöver lämna businessvärlden för att vara andlig, att jag behövt skiljas ifrån allt materialistiskt och ytligt för att vara sann. Jag vet idag att det inte stämmer. Jag är menad att vara precis där jag är och jag behöver representera det jag själv vill se mer av i världen. Be the light I want to see in the world. Så länge jag kommer ihåg denna enkla tanke så är också ljus det jag kommer att se.

Jag tänker att oavsett vad som står i min arbetsbeskrivning, högst upp på listan av ansvar står alltid Be the light som nummer ett (i alla fall i mitt huvud) och det gäller överallt där jag är. Jag ser nu att det är mitt i alla budgetdiskussioner, i rädslan att tappa ansiktet, positioneringen över andra människor, allt det jag kan se varje dag - det är här jag verkligen kan göra skillnad. Det är här jag kan utföra mirakel varje dag, skifta människors tankar från rädsla till kärlek. Det är här jag kan vara ljuset jag vill se i världen.

Är du ljuset du vill se? Märker du av de mirakel som sker av sig själva när du är i ditt ljus?

We are so much more powerful than many of us think we are and we have infinite power over our own lives, our own thoughts, feelings and how we choose to perceive this world. And we have a profound impact on the world around us. Playing small, thinking that you don't matter, what you do don't matter, will not help anyone. You matter. You have the power in your hands. What do you want to do with that?

I've sometimes thought that I needed to leave the corporate world to be spiritual, that I needed to be apart from everything material or superficial in this world to be real. I now know that this isn't true. I am supposed to be right where I am and I need to be the light that I want to see in the world. As long as I remember this, light is also what I see.

I believe that whatever is stated on my job description, at the top of that list of responsibilities, always comes Be the light as number one (at least in my mind) and this goes for everywhere I am. I see now that it is in the midst of all the budget discussions, the fear of loosing face, the positioning above other people, that I see everyday in my job, this is where I can be a true light worker. This is where I can create miracles everyday, shifting the mindset from fear to love. This is where I am the light.

Are you being the light that you want to see? Are you experiencing the miracles that comes effortlessly while being the light?

With all my love, Helena