kommunicera

I varje situation har vi alltid tre val

Den här lektionen har verkligen hjälpt mig när jag fastnar i mitt sätt att tänka eller när jag blir riktigt frustrerad och jag tror att den är ganska välkänd. När du märker att du är i en situation du verkligen inte gillar, till exempel i relation till en utmanande kollega, kan du välja ett av följande tre val;

1. Du förändrar situationen. Om ni har problem med kommunikationen försöker du förändra ditt sätt att kommunicera eller så kan du ge feedback till den andra personen kring vilken typ av kommunikation du hellre skulle vilja se att ni hade (samtidigt som du kommer ihåg att huruvida personen väljer att förändra sitt beteende som en konsekvens av din feedback är helt och hållet deras val). Om du inte kan förändra situationen... 2. ... kan du lämna den. I relation till den utmanande kollegan kan det här faktiskt betyda att du lämnar jobbet eller det team där du jobbar, vilket kan, beroende på omständigheterna, vara en bra eller dålig idé. Om du inte kan lämna situationen... 3. ... kan du acceptera den. Att acceptera är inte alltid lätt, men det är alltid ett val vi har. I fallet med den utmanande kollegan betyder det att du behöver acceptera din kollega som hen är, kommunikationen som den är och situationen som den är. Släppa taget om motståndet.

Det du inte kan förändra det kan du acceptera och det du har accepterat har redan förändrats. Jag tror det kommer från en text av Tomas Andersson Wij och jag tror verkligen att det är sant.

 

Hur vi kan jobba på vår förmåga att acceptera är en helt annan fråga som vi kan diskuera i en annan lektion.

Vilken är din erfarenhet att strategierna ovan? Vilka är dina bästa verktyg för att släppa taget om motståndet och göra rum för acceptans?

This is a lesson I find very useful whenever I get stuck in my way of thinking or when I get really frustrated about something and I think it's very commonly known.

If you find yourself in a situation you really don't like, for exapmle in relation to a challenging collegue you can choose one of three choices;

1. You can change the situation. If you have trouble communicating you'll try and change your way of communicating or you can give feedback to the other person on what kind of communication you would like to see instead (keeping in mind that whether the other person actually want to change as a consequence of your feedback is entirely up to them). If you cannot change the situation... 2. ... you can leave it. In the case of the collegue this might actually mean leaving the job or the team, which can, depending on the circumstances, be a good or a bad idea. If you cannot leave the situation... 3. ... you can accept it. Accepting isn't always easy to do, but it is always an option. In the case of the collegue this means you need to accept your collegue as he/she is, the communication as it is and the situation as it is. Letting go of resistance.

What you cannot change you can accept and what you have accepted has already changed.

I think we use so much unnecessary energy, I know I do, resisting situations or circumstances where we could choose one of the three options; changing, leaving or accepting. Resistance is eating energy and building stress and that is never going to be of benefit of our health.

How to work on accepting is a totally different practice, but let's discuss that in a different lesson.

What are your experiences of the strategies above? What are your best tools for letting go of resistance in favor of acceptance?

IMG_3631 With all my love, Helena