forskning

Alla nyheter behöver inte vara dåliga nyheter

Jag har ramlat över mycket forskning och artiklar de senaste åren om konsumtionen av nyheters negativa inverkan på vår hälsa. Och jag vet att många läkare förbjuder sina patienter att följa nyhetsflödet när de är utbrända för att ge dem en chans till återhämtning. Att läsa eller höra om katastrofer, levande varelser som lider, skapar naturligt en stress reaktion i våra kroppar vilket skapar inflammation om det inte får uttryckas. (Det gäller förstås bara om vi inte har blivit helt avtrubbade och inte reagerar över huvud taget på lidande vilket jag tycker är ännu värre.) Det är en sak att läsa och lära sig om lidandet i, exempelvis en krigsdrabbat land, och att sedan åka dit, starta ett välgörenhetsprojekt eller en debatt för att påverka politiker, för att på olika sätt hjälpa dem som faktiskt lider. Det kan faktiskt vara bra även för din egna hälsa. Men, att bara ta in allt, absorbera det, utan att göra något åt det, kan verkligen vara förgiftande. Och det gör inte världen till en bättre plats heller.

Det andra problemet med nyheterna, som jag ser det, är att de faktiskt inte återspeglar världen som den ser ut idag. Det sker miljoner positiva saker varje dag, varje sekund, till och med mirakel, som vi aldrig får höra talas om genom att följa nyheterna. Nyheter fokuserar på det negativa, det problematiska, och, beroende på vilket informationskälla du förlitar dig på kommer du att få väldigt olika information beroendes på vilken vinkel de väljer och vad som kommer att sälja flest lösnummer.

Så, jag har slutat konsumera nyheter genom att varje dag titta på eller läsa nyheterna. Jag lägger min energi på välgörenhetsarbete och fyller på med positiva nyheter för att kunna vara den ljusarbetare jag vill vara och göra världen ännu lite bättre än den redan är, varje dag. Och om jag behöver läsa på om någon nyhet, tar jag ansvar för att jag får informationen från olika vinklar, använder ett kritiskt förhållningssätt till den information jag tar till mig. Det intressanta är att jag inte missat något (vad jag vet förstås) och jag upplever att det är mycket lättare att vara en positiv person och att sprida positiva nyheter till min omgivning.

Om du väljer att fortsätta konsumera nyheter, skulle jag verkligen rekommendera dig att få lite balans genom att även läsa exempelvis Good News Magazine, som fokuserar på allt positivt som händer, varje dag, överallt.

I've come across research and articles about the bad effects of following the news many times over the last couple of years. Many doctors, in handling with people with severe stress, actually forbids them to watch or read any kinds of news to give them a chance to recover. Reading or hearing about catastrophies, living beings suffering or cruelty, naturally creates a stress response in our bodies, causing inflammation if it does not get an outlet. (That is, if we haven't become completely numbed and don't react at all at witnessing suffering, which I think is even worse.)

It is one thing to read or learn about people suffering in, for example, a war zone, and then going there, starting a charity or starting a debate to affect politicians, in order to help the people in need. That can actually be very good for your own individual health as well. But, taking it all in, absorbing, and not doing anything about it, can be really toxic for you. And it's not going to make the world a better place either.

The other problem with the news, as I see it, is that it is not reflecting the world as it is today. There are millions of positive news everyday, every second, miracles even, that we never get to hear about them watching the news. News focus on the negative, the problematic and, depending on what sources of information you rely on, you will get very different information depending on what angle the media wants to take and what might create enough sensation to sell as many newspapers as possible.

So, I've stopped consuming news by everyday watching it or reading the newspaper (I don't shut my eyes or cover my ears everytime it comes on but I don't focus my energy on it either.) I give my attention to charity work instead and I fill myself with positive news to enable myself to be a light worker and make the world a little more amazing than it already is, everyday. And if I, for the sake of my work, need to read in on the mainstream news, I take responsibility for making sure that I get the information I need from different angles, keeping a critical approach to the information I get. And, guess what, I haven't missed out on anything (that I know of at least) and I find it much easier to be a positive person and to spread positive news to my surroundings.

If you want to still keep up with the news, I encourage you to get a little balance by also reading sites as Good News Magazine for example, which focuses on all the good that is happening everyday, everywhere.

With all my love, Helena