cancer

Tänk om det värsta som kan hända är det bästa?

Jag tycker vi ska testa ett litet tankeexperiment. Tänk om det värsta du kan tänka dig istället skulle vara det bästa? Varifrån kommer egentligen vår förförståelse avvad som är bra och dåligt? Tänk om vi skulle våga skjuta upp vårt dömande om en viss situation och vänta in vad som faktiskt händer istället?  Jag vet, jag provocerar nu.

Tänk om cancerdiagnos visar sig leda till ett helt nytt och lyckligare liv? Tänk om en olycka ger dig ett helt nytt perspektiv? Tänk om att få sparken pushar dig att verkligen följa och uppfylla dina drömmar? Tänk om...

Du behöver inte tolka världen utifrån samhällsnormen eller medias etiketter på bra och dåligt, rätt och fel, dröm och mardröm. Var öppen. Det som ser hemskt ut på håll kanske är magi om du bara kan vara med det som det är. 

Med all min kärlek,

Helena

Anledningen till att jag undviker sockerdrogen

Jag säger som Kris Carr: You're already sweet enough! Vi vet alla att vitt socker är dåligt för oss, det har inga som helst hälsofördelar. Min matfilosofi handlar om att jag vill att min kropp alltid ska kunna säga tack varje gång jag stoppar i mig något. Jag vill att min mat ska vara en gåva till min kropp, inte gift, därför undviker jag socker.

Socker suger ut mineralerna i kroppen, det gör kroppen sur, det föder inflammation och cancerceller och det rör till hormonsystemet, bland många andra elaka sidoeffekter. Det är dessutom högst beroendeframkallande, vilket många av oss vet av egen erfarenhet. Eftersom jag är autoimmun och autoimmunitet ofta är en inflammation som blivit galen så var en av de första rekommendationerna jag fick för att bli bättre att sluta med socker. Shit, för en tjej som alltid varit ett godismonster blev detta verkligen en utmaning och det tog ungefär två veckor innan huvudvärken, illamåendet och mina cravings gav med sig.

En av de intressanta lärdomarna under den här processen var att socker verkligen gömmer sig överallt i vår standarddiet. Om du äter processad eller pre-fabricerad mat eller mixer kommer du snart upptäcka att socker gömmer sig på de mest mystiska ställena. Så jag slutade även med allt ovan och höll mig till rena grönsaker, frukt och annan naturlig mat (jag behövde även hålla mig borta från salt under en period vilket även det gömmer sig överallt i processad mat).

Ungefär nio månader efter att jag slutat med socker reste jag i Sydafrika och spenderade mycket av min tid under vattenytan då resan hade ett fokus på hajar. En av dessa dykdagar var inge vidare, jag hade ett riktigt jobbigt dyk helt enkelt och när jag väl kom upp i gummibåten tyckte jag verkligen synd om mig själv och var dessutom ganska uppskakad. Ni som dyker vet att det alltid finns massor med snacks på de där båtarna; chips, choklad och klubbor. Någon skickade över en klubba åt mitt håll och jag var för nere för att säga nej, och efter den första tog jag direkt en andra. Effekten var verkligen intressant, jag blev hög som ett hus, jag studsade omkring hela eftermiddagen som om jag var hög på kokain eller något. Den här episoden lärde mig att socker verkligen är en drog och att den nog inte borde vara laglig.

Ett liv utan vitt socker betyder inte att jag inte får äta godsaker, jag äter dadlar, stevia eller honung istället och gör de mest fantastiska raw food desserterna. Och, jag äter ibland mörk choklad som kan innehålla socker eller ekologisk glutenfri lakrits, men jag säkerställer att jag inte får i mig socker via pre-fabricerad eller processad mat.

I say it like Kris Carr: We're already sweet enough!

We all know white sugar is bad for us, it has zero health benefits. My overall food philosophy is that I want my body to always have a reason to say thank you every time I feed it with something. I want my food to be a gift to my body, not a poison, so, I avoid sugar.

Sugar robs the body of minerals, it makes me acidic, it feeds inflammation and cancer cells and it messes up my hormone system, amongst many other evil side effects. And it's highly addictive, which most of us know by experience. Since I'm autoimmune and autoimmunity most often is inflammation gone mad one of the main recommendations I got to get better was to quit sugar. Man, for a girl that's always had a sweet tooth and always loved and craved candy this was daunting at first and it took about two weeks before the headache, the nausea and the cravings subsided.

One of the interesting things I learned during this process is that sugar hides everwhere in out standard diet. If you eat processed or pre-fabricated foods or mixes you'll surely soon find out that sugar hides in the most mysterious places. So, I quit all of the above and stayed with clean vegetables, fruits and other all natural foods (I also needed to stay off salt which is also hidden everywhere in pre-fabricated foods).

About nine months after quitting sugar I was travelling in South Africa and spent a lot of my time under water, diving with sharks. One of those days, I had a really bad experience under water and getting back onto the zodiac I felt really sorry for myself and I was also quite scared. For those of you who dive, you know thete's always plenty supply of sugar on those boats; chips, chocolate and lollipops. Someone handed me a lollipop and I was too down to say no, and after the first one I had another one instantly. The effect was quite mind-blowing to me; I literally got high as a house, I was bouncing around like a mad person all afternoon like I was high on cocaine or something. This experience really taught me that sugar is truly a drug and, if you ask me, it should't be legal.

A life without white sugar does not mean I don't get to eat sweet things, I just use dates, stevia or honey instead and I make the most wonderful raw food desserts. And, I do occasionally eat dark chocolate with some sugar in it or organic gluten free liquorice, but I make sure not to get the hidden sugar in pre-fabricated or processed foods.

IMG_3722 With all my love, Helena

Anledningen till att jag aldrig kommer att äga en mikrovågsugn igen

Jag kommer ihåg när mikrovågsugnen kom till Sverige och snabbt växte sig stark på grund av alla tidsbesparingar den ledde till. Det var samma sak i mitt eget liv. För några år sedan fick jag dock information om hur dålig den är för min hälsa och jag slängde ut min. (Någon sa till och med att om du värmer vatten i mikrovågsugnen och sen låter det svalna för att vattna blommorna med det, så dör blommorna. Ett experiment jag aldrig tagit mig tid till att testa.) Jag läste nyligen på om de negativa effekterna av mikrovågor vilket har övertygat mig om att aldrig använda dem igen. Mikrovågor är elektromagnetiska vågor som rör sig i ljusets hastighet. Magnetronerna i mikrovågorna skapar vågenergi. Den här vågenergin förändrar polariteten i molekylerna från positiva till negativa. Den här polariteten förändras miljoner gånger varje sekund i en mikrovågsugn. De här mikrovågorna bombarderar matmolekylerna och gör att de polariserade molekylerna strålar på samma frekvens miljoner gånger varje sekund. Den här friktionen värmer upp maten men skapar samtidigt strukturella skador i molekylerna i maten.

De finns en massa studier som visar på de dåliga effekterna av att mikrovågsvärmd mat och de förbjöds faktiskt i Ryssland redan 1987 på grund av dessa studier.

Vissa forskningsresultat visar att att äta mikrovågsvärmd mat kan skapa permanent hjärnskada genom att det slår ut de elektriska impulserna i hjärnan. Det kan göra att cancer cellerna i  blodet ökar och de kan skapa tumörer i magen eller tarmen. Det kan skapa problem med immunförsvaret och minnesförlust, koncentrationssvårigheter och känslomässig labilitet. Mineraler, vitaminer och andra näringsämnen i mikrovågsvärmd mat minskar eller förstörs helt så att den mänskliga kroppen inte alls kan ha nytta av den. Tester visar att mikrovågsvärmd mjölk, musli, frusen frukt eller frusna grönsaker omvandlade deras beståndsdelar till cancerfrämjande ämnen.

Min slutsats är hursom helst att den tid jag kan spara på att använda en mikrovågsugn aldrig någonsin kan vara värda hälsoriskerna det medför. Jag väljer att meditera mera och expanderar min tid på det sättet istället :)

I remember when the microwave ovens came to Sweden and rapidly grew a big thing because of all the time saving it led to. The same in my life. However, a few years ago I was told that it's really bad for you and threw mine out. (Someone even told me that if you heat water in the microwave and let it cool off, then water your plants with it, they will die. However, I didn't take the time to find out for myself if that was true before I got rid of mine.) I recently found out a little bit more about the bad parts of microwaves which has totally convinced me to never use it again.

Microwaves are electromagnetic energy that travel at the speed of light. The magnetron in the microwave oven produces wave energy. This wave energy converts polarity of molecules from positive to negative. This polarity changes millions of times every second in the microwave oven. These microwaves bombard the food molecules and makes the polarized molecules to radiate at the same frequency millions of times every second. This friction heats up the food and also causes structural damage of the food molecules.

There are numerous studies about the bad effects from eating microwaved food and they were banned in Russia in 1987 because of it.

Some of the findings in the studies are that eating microwaved food can cause permanent brain damage by "shorting out" electrical impulses in the brain. It can cause cancerous cells to increase in human blood and create tumors in or stomach or colon. It causes immune system deficiencies and loss of memory, concentration and emotional stability. Minerals, vitamins, and nutrients of all microwaved food is reduced or altered so that the human body gets little or no benefit from it. And microwaving milk, cereal grains, frozen fruits or vegetables converted their substances into carcinogens.

My conslusion, the time saving of using a microwave oven will never, ever be worth the health risks. I meditate more to expand my time that way :)

IMG_2145 With all my love, Helena