bekämpningsmedel

Varför det är så viktigt att välja ekologiskt

Det här är ganska enkelt. Att äta ekologiskt är att stötta livet, att inte göra det är att förstöra det. Det kommer mer och mer forskning som visar på länken mellan att människor blir mer och mer sjuka och det faktum att den mesta av vår mat är full av gifter. För hundra år sedan behövde du inte tänka ekologiskt, allt var redan så naturligt. För att förenkla det hela, alla de gifter som sprutas på våra grödor är till för att döda. De dödar det vi inte vill ha där men det är oundvikligt att det också ger sig på det vi faktiskt vill behålla. Många av de här kemikalierna, som är giftiga till sin natur, tar sig ner i jorden och ut i våra vatten, in i vår mat och våra kroppar där de tillför en hel del skada. I tester gjorda av Pesticide Action Network, hittade man 42 olika bekämpningsmedel i ett enda konventionellt odlat äpple, bara som ett exempel.

I konventionell odling odlas bara en gröda på ett ställe vilket gör att jorden utarmas. Detta ersätts då med syntetiska näringsämnen och för att hålla insekterna borta så sprutas grödorna med mängder med bekämpningsmedel.

I ekologisk odling odlas många olika grödor på samma ställe eller så får jorden stå i träda mellan sådderna för att säkerställa att näringsämnena i jorden får återhämta sig och man använder sig av naturliga medel såsom trevliga kryp eller tillsatser ifrån komposter.

En av de vanliga argumenten jag hör för att inte välja ekologiskt är att alla de här gifterna behövs för att ge mat till världen och vår växande befolkning. Men, är det verkligen en bra idé att fortsätta att förgifta världen och föda den med det, när det definitivt inte kommer att förbättra vår hälsa, varken moder jords eller människorna som bor hos henne. (För att inte nämna de miljarder dollar de företag som tar fram alla dessa bekämpningsmedel tjänar årligen.) Det måste finnas ett bättre sätt.

Ett annat argument är kostnaden. Konventionellt odlad mat kommer förstås att vara billigare eftersom den växer onaturligt fort och den subventioneras även ofta av staten. Men tänk om det organisk mat kostar faktiskt är den ritkiga kostnaden för mat. Gömd bakom prislappen på konventionellt odlad mat gömmer sig kostnaderna för vår planet i form av förgiftad luft, jord och vatten och alla sjukvårdskostnader för att hantera alla sjukdomar som kommer från exponeringen för alla dessa gifter. Prislappen på det organiska valet tar också även höjd för vettig matprodukter, mänskliga rättigheter, juste behandling av djur och miljö.

Jag brukar ofta argumentera att ingen ju faktiskt har levt ett helt liv på den mat vi äter idag och vi har faktiskt ingen aning om de effekter det kommer att ha än. Men alldeles oavsett, vi blir sjukare och sjukare. Jag tror verkligen att ekologisk mat har haft en stor inverkan på mitt tillfrisknande och jag mår så mycket bättre av att äta mindre men med en högre kvalitet. Varje gång vi väljer ekologiskt ökar vi också efterfrågan på mer hälsosam mat på marknaden.

Ett bra sätt att börja är med the dirty dozen and the clean fifteen. (Se illustrationen nedan.)

Blev jag för politiskt nu tycker du? Det här är så viktigt för mig att jag väljer att vara tydlig. Håller du med mig eller inte? Lämna en kommentar nedan.

This is quite basic. Eating organic foods is supporting life, not doing it is destroying it. There is more and more research showing the link between people getting more and more sick and the fact that most our foods today are packed with toxins. A hundred years ago you didn't have to go organic because everything was, naturally.

Simply put, pesticides, herbicides and fungicides that are sprayed onto crops are meant to kill. Sure, they kill the unwanted stuff, but it's inevitable they will harm other things too. Many of these chemicals, which are poisons by their nature, can make their way into our land, water, food and bodies, causing a lot of harm. In tests done by Pesticide Action Network, 42 different pesticides were found on conventionally grown apples, just as an example.

In conventional farming you only grow one crop at one place causing nutrient deprivation in the soil which is replaced by synthetic nutrients and to keep all bugs away you spray it with tons of pesticides, herbicides and fungicides.

In organic farming you grow multiple crops in one place, or let the soil rest for a year in between to ensure it keeps its nutrients and you use natural ways of pest control like compounds derived from mother nature, friendly bugs or compost-based fertilizers.

One of the most common comments I get for not going organic is that all these toxins are needed to feed the world and the growing population. But, is it really a good idea to keep feeding the world with toxins, it'll definately not improve world health, not the nature that we live from and not the people inhabiting this beutiful earth. (Not to mention the billions of dollars these chemical companies make yearly.) There's got to be a better way.

Another argument is the cost. Well,of course, since it's easier to grow more faster when it comes to conventional foods and it also has more support from the state the price tag for organic will be higher. But what if the cost of organic food is the real price of food. Hidden beneath the cheaper sticker on conventional items are the costs to our planet in terms of polluted air, soil and water, and the healthcare costs associated with treating the ill effects of toxic exposure. While the price tag on an organic apple also often takes into account such concerns as appropriate scale of food production, labor rights, animal welfare and environmental health.

As I often say, no one has ever lived a whole life on the foods we eat today so we really don't know the full effects yet. But at the same time, we get more and more sick. I truly believe in organic foods having a great impact on my recovery and I feel so much better by eating less but with higher quality. Every time we make a decision to buy something organic we also increase the demand for more healthy foods on the market.

A good way to start is with the clean fifteen and the dirty dozen.

IMG_0003 Too political for you? This is so important to me that I'm going to speak my mind. Do you think otherwise or do you agree? Leave a comment below.

With all my love, Helena