Hud

Om autoimmunitet

Det var inte förrän jag hade tre eller fyra olika diagnoser som min läkare först nämnde termen autoimmunitet för mig. Som jag minns det kom det mitt i en mening, typ; Eftersom du är autoimmun så är det inte otroligt att flera diagnoser kommer att komma med åren. Eftersom jag inte kände till begreppet hade jag inte förstått att det fanns en koppling mellan mina olika diagnoser. Och det var först ytterligare ett par år senare som jag förstod att länken autoimmunitet som fanns mellan mina diagnoser faktiskt var en stor fördel i mitt läkande. Autoimmuna sjukdomar ökar snabbt, främst i västvärlden, och läkemedelsföretagen är inte sena på att ta fram starkare och starkare immunnedsättande mediciner varje år. Vanliga autoimmuna diagnoser är reumatism, lupus, MS, sköldkörtelproblematik, inflammatoriska tarmsjukdomar, psoriasis, celiaki och över 70 andra. Autoimmuna sjukdomar har en central biokemisk process gemensam; en immunologisk respons som kallas systemisk inflammation vilken resulterar i att kroppen attackerar sina egna celler.

Vi känner alla till att vårt immunsystem är kroppens försvar för att motverka sjukdom men vid autoimmunitet blir immunförsvaret förvirrat. Din kropp försvarar sig mot något; ett virus, ett giftämne, en allergen, mat du ätit eller till och med stress när immunförsvaret omdirigerar och börjar attackera den egna kroppen istället. I mitt fall började det i tarmen för att sedan förflytta sig till levern, huden och blodet.

Immunförsvarets förvirring kommer från något som kallas molekylär härmning. Även om vi inte alltid vet varför det uppstår från början så vet vi att det i princip inte sker i områden som saknar rinnande vatten, toaletter eller sterila miljöer. Det är också mycket ovanligt hos personer som växer upp på en bondgård eller liknande, där de utsätts för smuts, insekter och infektioner eftersom det tränar ditt immunförsvar i att förstå vad som är "du" och vad som är främmande.

Det dyker ständigt upp ny forskning kring funktionella behandlingsmetoder för autoimmunitet och systematisk inflammation och jag blir både arg och ledsen när jag tänker på att det i snitt tar 17 år från att forskningen kommer ut tills skolmedicinen tar till sig den. Under tiden behandlas så många människor med aggressiva steroider, kortison och immunnedsättande medicin med allvarliga biverkningar när de skulle kunna bli friska genom att bara ändra sin livsstil.

Jag har läkt med en kombination av de båda. Först med skolmedicin för att lugna ner akutläget och sedan med en mer holistisk approach och genom att förändra min livsstil. Fortsätt följa mig här så får du all info om hur jag gick tillväga.

It wasn't until I had three or four different diagnosis that my doctor first mentioned the term autoimmunity. As I remember it, it was offered in the middle of a conversation like: Well, since you're autoimmune it's not unlikely that other diseases might show up as well. Since I wasn't really familiar with the term I had never understood the link between my different diagnosis. But it wasn't until a couple of years later I understood that the link was actually a huge benefit in my healing.

Autoimmune diseases are increasing fast, mostly in the developed world and the medical industry are keeping up with producing stronger and stronger immuno suppressants every year. Common autoimmune diseases include rheumatoid arthritis, lupus, multiple sclerosis, thyroid disease, inflammatory bowel disease, psoriasis, celiac disease and more than seventy more. Autoimmune conditions are connected by one central biochemical process: a runaway immune response also known as systemic inflammation that results in your body attacking its own tissues.

As we all know our immune system is usually the body's rescue squad for fighting disease but when it comes to autoimmunity the immune system gets confused. Your body is fighting something; a virus, a toxin, an allergen or food or even a stress response when the immune system redirects and starts to attack your own body. In my case it started in the gut, then moved on to the liver, the skin and the blood. 

The immune system confusion results from something called molecular mimicry. Even though we don't always know why this occurs in the first place we know it's practically non existing in places where there's no running water, flushing toilets and no sterile environments. It's also much less common in people growing up on a farm or the like, whereas you're exposed to dirt, bugs and infections because it trains your immune system to recognize what is "you" and what is foreign.

There is so much research coming out now around functional treatments for autoimmunity and the systemic inflammation and I get both angry and sad thinking about the usual gap of 17 years from when the research start getting out there until the conventional medicin catches up. In the meantime so many people are treated with aggressive steroids and immuno suppressants with serious side effects when they could get well by just adjusting their lifestyle. 

I have healed with a combination of the two. First conventional medicine to calm the acute state and then by taking a more holistic approach and changing my lifestyle. Keep following my story to get all the info on how I did that.

With all my love,

Helena

 

Vad du sätter på utsidan kommer att ta sig in

Vår hud är vårt största organ. Och, som vi vet, kan till exempel svett ta sig ut genom huden, vilket även betyder att saker kan ta sig in. Detta blev tydligt för mig några månader efter att jag förändrat min livsstil och vad jag åt. Jag gick till min vanliga frisör för att få slingor i mitt vanligtvis råttfärgade hår. Det skulle jag verkligen inte ha gjort eftersom min kropp nu blivit så ren att jag fick nässelfeber över hela skalpen, nacken och axlarna från de extremt giftiga kemikalier min hårfrisör använde. När jag förändrade min livsstil förstod jag att jag även behövde byta ut mina skönhetsprodukter men tanken hade inte slagit mig att jag också skulle behöva byta frisör.

Jag försöker hålla mig ifrån så många kemikalier som möjligt i allt från lotion och smink till städprodukter och tvättmedel. Vi har inte använt alla dessa kemikalier tillräckligt länge för att veta hur de påverkar oss (även om mer och mer forskning visar att formaldehyd och phalater, som är vanliga i många märken, kan skapa missbildningar och öka östrogenproduktionen) för att inte ens nämna cocktaileffekten allt detta skapar väl inne i våra kroppar.

Det finns en massa riktigt bra ekologiska och rena produkter på marknaden idag. Gå ut och utforska, för din, våra barns och vår planets skull!

Our skin is the biggest organ we have. And, as we know that sweat, for example, can get out from our skin, substances will also get in.

This was made clear for me some months after changing my lifestyle and my diet. I went to my usual hairdresser to get some highlights into my dull looking hair. I really shouldn't have done that, because since my body had been cleansed in such a deep way I got hives (small red itchy scars) all over my scull, neck and shoulders from the extremly toxic ingredients my hairdresser used. When I changed my lifestyle it was clear to me that I also needed to change what I put on the outside but I hadn't thought about needing to change hairdresser!

I try to keep away from as many chemicals as possible in everything from lotion and makeup to house cleaning products and dish washing tablets. We haven't used all these chemicals for long enough to know what effects they have (although there are more and more studies showing that substances like formaldehyde and phthalates', that are common in our most used brands, can cause malformations and increase the production of estrogen) not to mention the cocktail effect it will have in our bodies.

There are plenty of really great organic and clean products out there. Go have a look for you, your children and the planet!

IMG_3607 With all my love, Helena