We're spiritual beings having a human experience

För mig känns det självklart att det är more to life than meets the eye, mer av mig än vad denna kropp rymmer, mer av vår existens än vad som får plats i vårt medvetande. Jag tror att vi alla har en själ som gillar att resa, att vi är menade att växa och utvecklas och ha vissa erfarenheter som hjälper oss att göra det. Denna tro påverkan också min syn på forskning. Jag tror att vår existens är så oändligt mycket större än vi någonsin kan förstå med vår fysiska hjärna, vårt intellekt och jag tror att det är precis så som det ska vara. Jag behöver inte vetenskapliga bevis för att veta om något är bra för mig eller inte, för att veta vad jag ska göra med mitt liv eller förstå meningen med det som händer. Om det känns rätt så är det rätt. Rätt för mig, rätt nu.

Jag tror att unviersum så klokt har tänkt ut allt. Vi kommer att göra vetenskapliga genombrott och paradigm skiften i takt med att mänskligheten är redo för det. Först kommer de med ljuslyktan som inte behöver några bevis. Sen kommer de som har en magkänsla och som aktivt söker efter logiska argument och som ser till att hitta bevis (när tiden är inne kommer så universum att ge dem de bevis de behöver för att bli övertygade). Sen kommer de som kräver vetenskapliga bevis och som aldrig skulle köpa något annat.

Missförstå mig inte, jag älskar vetenskap och jag gillar verkligen när jag kan backa upp mina argument med vetenskapliga fakta. Men, jag behöver det inte för mig själv. Tillit räcker för mig. Jag tror att jag är en andlig varelse, precis som alla andra, och vi, andliga varelser, behöver inte vetenskapen. Samtidigt har vi en fysisk hjärna i den här världen och vår hjärna älskar verkligen logik, vissa hjärnor mer än andra.

Det finns förstås inga rätt och fel när det kommer till tro, precis som det sällan finns rätt och fel, det finns bara konsekvenser. Konsekvensen av min egna avsaknad av vetenskapliga bevis är att ibland skriver om saker i den här bloggen som inte är vetenskapligt bevisade, än. Men när jag har vetenskapen för att backa upp mina påståenden så ska jag länka dem och lyckligtvis, för mina läsare som är mer skeptiska till min flummiga approach, när det kommer till den fysiska hälsan så finns bevisen.

Kom ihåg att det ofta är en skillnad mellan fakta och sanningen. Vad tror du på?

To me, it's very clear there is more to life than meets the eye, more to me than fits this body, more to our existance than only this realm. I believe we all have a soul that travels, that we are meant to grow and learn and have certain experiences that help us do that.

This belief also applies to how I view research. I believe that there is so much more to our existance and our universe than we will ever comprehend with our physical brain, and I believe that's just the way it should be. I don't need scientific proof to know whether something is good for me or not, to know where to go with my life or to know what the meaning is. If I feel it's right, I know it's right. Right for me, right for now.

I believe that the universe has it all figured out. We will be handed scientific breakthroughs and major paradigm shifts when the human race is ready for it. First there are the believers who don't need proof, then there are the people who has a gut feeling or who logically figure something out and then go on a hunt to find proof (when the time is right, the universe will hand them the proof needed to convince them) and after that comes the people who follow the scientific proofs and don't buy in to things that aren't proven scientifically.

Don't get me wrong, I'm a huge fan of science and I love when I can back things up with scientific proof. But, I don't need it for myself. Belief is enough for me. I believe I am a spiritual being, just like everyone else, and that we, the spirituals, don't need science. We do, however, have psysical brain in this realm, and our brain really likes logic, some brains more than others.

Of course, there are no rights or wrongs when it comes to beliefs, just as in there are rarely rights and wrongs, there are only consequences. The consequence for me not needing science for all my beliefs is that I might sometimes write about things in this blog that can't be scientifically proven, yet. But when I have science to back things up, I will provide it, and luckily, for my readers who are more sceptical to my spiritual approach, there most often is when it comes to physical health.

Remember, there is often a difference between facts and the truth. What do you believe?

IMG_3692 With all my love, Helena